QUAN LY CHUOI CUNG UNG CHUAN QUOC TE SCOR
THIẾT LẬP BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHUẨN QUỐC TẾ iIA
ĐÀO TẠO KIỂM TOÁN NỘ BỘ CHUẨN QUỐC TẾ CIA
QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHUẨN QUỐC TẾ COSO
TQM - QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN
BÁO CÁO QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH THEO THÔNG LỆ & CHUẨN QUỐC TẾ
CHUẨN HOÁ QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHUẨN QUỐC TẾ
TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP THEO THÔNG LỆ & CHUẨN QUỐC TẾ
ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHUẨN QUỐC TẾ
Lean Enterprise
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ĐÀO TẠO THIẾT LẬP BCS_KPI
QUAN LY CHUOI CUNG UNG CHUAN QUOC TE SCOR
THIẾT LẬP BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHUẨN QUỐC TẾ IIA
ĐÀO TẠO KIỂM TOÁN NỘ BỘ CHUẨN QUỐC TẾ CIA
QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHUẨN QUỐC TẾ COSO
TQM - QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN
BÁO CÁO QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH THEO THÔNG LỆ & CHUẨN QUỐC TẾ
CHUẨN HOÁ QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHUẨN QUỐC TẾ
TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP THEO THÔNG LỆ & CHUẨN QUỐC TẾ
ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHUẨN QUỐC TẾ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LEAN ENTERPRISE
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ĐÀO TẠO THIẾT LẬP BCS_KPI
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Đào Tạo

Những chương trình đào tạo của chúng tôi theo chuẩn mực & thông lệ quốc tế đã mang lại kết quả tuyệt vời cho nhiều tổ chức & cá nhân nhân. Giúp các tổ chức nâng cao năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế. Giúp cá nhân nâng cao kỹ năng quản lý, tăng cơ hội nghề nghiệp và thu nhập./

TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP THEO THÔNG LỆ VÀ CHUẨN QUỐC TẾ

Chương trình tái cấu trúc doanh nghiệp trang bị Phương pháp Khảo sát, đánh giá mô hình cấu trúc hiện tại nhằm giúp định hướng Thiết lập mô hình cấu trúc công ty mới; Tái thiết lập chính sách quản trị hành chính, nhân sự chuyên sâu; Tái thiết lập chính sách quản trị chiến lược tiếp thị, kinh doanh; Tái thiết lập chính sách quản trị cung ứng; Tái thiết lập quản trị sản xuất, kỹ thuật; Tái thiết lập chính sách quản trị kế toán, tài chính; Tái thiết lập các chính sách quản trị khác…

QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG CHUẨN SCOR

Nhằm giúp các doanh nghiệp đổi mới mô hình quản lý từ việc quản lý sản xuất rời rạc tiến lên cấp độ cân bằng nguồn lực phù hợp với nhu cầu,  tích hợp và tối ưu hiệu quả hoạt động bên trong của doanhnghiệp và ứng dụng các kỹ thuật quản lý cho toàn chuỗi cung ứng bao gồm doanh nghiệp và các đối tác chiến lược nhằm đạt được mục tiêu về dịch vụ khách hàng và tối ưu hiệu quả chi phí hoạt động.


Bạn sẽ học được: Kỹ thuật dự báo và quản lý nhu cầu; Thiết lập quy trình S&OP (sales & operation planning); Lập tiến độ tổng thể (master scheduling); Quản lý năng lực (capacity requirement plan), Quản lý quan hệ nhà cung ứng (SRC – supplier relationship management), etc ……………

QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHUẨN QUỐC TẾ COSO

Nhằm giảm thiểu rủi ro cho tổ chức ở ngưỡng chấp nhận được, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực, cải tiến hiệu quả hoạt động, hạn chế các sự cố, và hoàn thành mục tiêu của tổ chức. Hệ thống thứ hai là Kiểm Soát Nội Bộ được thiết lập trên cơ sở các biện pháp, chính sách, thủ tục, tinh thần, giá trị, chức năng, thẩm quyền của những người liên quan và trở thành phương tiện sống còn trong hoạt động của mọi doanh nghiệp.

Bạn sẽ học được: Tổng quan về Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ; Phương pháp đánh giá mức độ trưởng thành Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ; Phương pháp đánh giá mức độ hiệu quả của hệ thống Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ; Phương pháp triển khai Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ dựa vào công cụ kiểm soát rủi ro; Hiểu thực tế tốt nhất về hệ thống kiểm soát nội bộ và mô hình quản trị tổ chức hiện đại trên toàn cầu; Hiểu và vận dụng được các yêu cầu và khung của COSO® và các chuẩn mực Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ của ICI® ; Triển khai xây dựng hệ thống Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ thực tế tại doanh nghiệp.

quan tri rui ro & kiem saot noi bo chuan coso
kiểm toán nội bộ chuẩn IIA

KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHUẨN QUỐC TẾ IIA

Giúp cho các doanh nghiệp kiến thức chuẩn quốc tế, nắm bắt xu thế phát triển của nền kinh tế trên cơ sở tư duy quản lý hiện đại và trang bị những kỹ năng cần thiết nhằm đánh giá và cải tiến hệ thống quản lý và nâng cao năng lực quản lý của mình, đưa doanh nghiệp phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

Khoá học giúp tổ chức hiểu được Chuẩn mực thực hiện kiểm toán nội bộ dựa trên chuẩn quốc tế IIA; Thiết lập được chính sách, quy trình, Kế hoạch kiểm toán nội bộ tổng thể năm và kế chi tiết cho từng phần hành; Lập Báo cáo kiểm toán, Phương pháp phát hiện rủi ro về gian lận;

QUẢN TRỊ VÀ ĐỔI MỚI CHIẾN LƯỢC CHUẨN QUỐC TẾ GInI

Nhằm nâng cao năng lực về Quản Trị & Đổi Mới chiến lược cho các doanh nghiệp, các tổ chức, giúp các nhà quản lý tiếp cận với các phương pháp Quản Trị & Đổi Mới chiến lược theo chuẩn mực quốc tế GInI

Khoá học s giúp bạn hiểu được Các con đường chiến lược và phương tiện thực hiện; Thiết kế trải nghiệm khách hàng và mô hình kinh doanh; Ứng dụng tư duy thiết kế trong đổi mới; Doanh nghiệp đổi mới và Giám đốc đổi mới.

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ RỦI RO CHUẨN QUỐC TẾ ISO 31000

Nhằm Cung cấp tổ chức và cá nhân Kiến thức cơ bản về RỦI RO và QUẢN LÝ RỦI RO, nắm rõ mối quan hệ giữa MỤC TIÊU của doanh nghiệp và VAI TRÒ QUẢN LÝ RỦI RO. NHẬN DẠNG được các rủi ro thường gặp trong hoạt động của doanh nghiệp: rủi ro Tài chính – Hoạt động – Chiến lược – Sản xuất, ….; ĐO LƯỜNG – PHÂN TÍCH rủi ro và có GIẢI PHÁP tích cực để phòng ngừa, né tránh rủi ro, giảm thiểu các thiệt hại do rủi ro gây ra.

Qua khoá học này bạn sẽ XÂY DỰNG HỆ THỐNG quản lý rủi ro doanh nghiệp; Áp dụng thực tế vào doanh nghiệp qua bài tập tình huống và các mẫu biểu sử dụng.

LEAN ENTERPRISE

Giúp các nhà quản lý nắm được các kiến thức một cách hệ thống và đầy đủ về Lean và các kỹ thuật của Lean được vận dụng trong doanh nghiệp.

Qua khoá học bạn sẽ hiểu và áp dụng được: Dòng giá trị (Value stream); Ngôi nhà chất lượng QFD (Quality Function Deployment); FMEA (Failure Mode and Effects Analysis); Cân bằng nhu cầu (Load levelling); Tiêu chuẩn công việc (Standard work); Lead time và chiến lược thiết lập; Chi phí cho dòng giá trị; etc…. 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CHUẨN QUỐC TẾ ISO 9001

Nhằm giúp tổ chức và cá nhân hiểu rõ về các yêu cầu tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng.  

Hoàn thành khoá học bạn sẽ nắm vững được kiến thức, cấu trúc và nguyên tắc của hệ thống quản lý chất lượng; hiểu được các yêu cầu điều khiản của tiêu chuẩn. Hiểu về phân tích bối cảnh của tổ chức và tư duy rủi ro; hiểu về quản lý tri thức trong tổ chức.

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH THEO THÔNG LỆ & CHUẨN TẾ QUỐC

Nhằm giúp nắm vững các nguyên tắc về tổ chức thông tin cho hệ thống báo cáo kế toán quản trị doanh nghiệp và Kỹ thuật chuyển đổi hệ thống thông tin kế toán tài chính sang thông tin dành cho ban quản trị.

Sau khoá học nắm vững hệ thống báo cáo kế toán quản trị. Xây dựng được hệ thống báo cáo kế toán quản trị cho dainh nghiệp gồm: Báo cáo phân tích lợi nhuận theo thực tế và ngân sách; Báo cáo phân tích kết quả kinh doanh; Báo cáo tình hình kinh doanh và sản xuất; Báo cáo dự báo dòng tiền (cashflow forecast); Báo cáo quản lý ngân sách chung; Báo cáo tài chính định kỳ; Báo cáo phân tích các chỉ số tài chính

CHUẨN HOÁ QUY TRÌNH CHUẨN QUỐC TẾ

Nhằm xác định và thực hiện nhất quán các quy trình phù hợp cho hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp, thông qua tối ưu hóa sự kết hợp giữa các thành phần công việc, con người, thiết bị và vật liệu nhằm hạn chế tối đa lãng phí.

sau khoá học bạn sẽ nắm đuợc phương pháp chuẩn hoá mọi quy trình hoạt động theo chuẩn quốc tế; Xác định các cấp độ của quy trình, xây dựng quy trình tổng quan; Xây dựng mô tả quy trình, xác định tài liệu đầu vào, đầu ra, đối tượng thực hiện, thời gian thực hiện, etc..

RÀ SOÁT CHUYỂN ĐỔI QUY TRÌNH KINH DOANH THÔNG LỆ QUỐC TẾ

Nhằm mục tiêu phù hợp với chuẩn mực quốc tế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên toàn cầu và giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Do vậy, cần phải chuyển đổi quy trình hoạt động để duy trì và tăng cường vị thế cạnh tranh và giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.

Bạn sẽ hiểu được: Phương pháp đánh giá để chuyển đổi quy trình, hiểu xuyên suốt các Quy trình qua  Cơ cấu, Chính sách và Quy chế, và Thông tin phù hợp, soát xét được các rủi ro quy trình hoạt động và củng cố kiểm soát nội bộ.

THIẾT LẬP VÀ QUẢN LÝ MỤC TIÊU OGSM/BSC/KPI

Là hệ thống hoạch định chiến lược nhằm định hướng các hoạt động của doanh nghiệp theo tầm nhìn và chiến lược của tổ chức,  cải tiến thông tin nội bộ và bên ngoài và theo dõi hoạt động của tổ chức theo các mục tiêu chiến lược.

Sau khoá học bạn sẽ hiểu phương pháp thiết lập và triển khai mục tiêu cho tổ chức & cá nhân.

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN TQM

Quản lý chất lượng toàn diện (TQM) là một phương pháp quản lý định hướng vào chất lượng, dựa trên sự tham gia của mọi thành viên, đem lại thành công dài hạn thông qua thỏa mãn khách hàng và lợi ích của các bên, tổ chức & của xã hội. Giảm chi phí; Thỏa mãn nhu cầu khách hàng và xã hội nhằm Cải tiến dịch vụ; Gia tăng thị phần; Thỏa mãn khách hàng nội bộ; Đạt được sự cam kết thực hiện từ nhân viên; Liên tục cải tiến; Thành công bền vững.

Gíup bạn hiểu được các nguyên tắc, công cụ để triển khai quản lý chất lượng toàn diện như  Tiêu chuẩn hóa; Đào tạo trong công việc; Quản lý chức năng ngang;Nhóm chất lượng (QCC); Công cụ thống kê (SPC); Phương pháp 5S; Đánh giá chất lượn; JIT (Hệ thống vừa đúng lúc và sản xuất không kho); Kaizen (cải tiến); Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn hệ thống; Bảo trì năng suất toàn diện (TPM); LEAN Enterpris, Giải thưởng chất lượng quốc gia; QFD (Quality Function Development)