0 of 7 lessons complete (0%)
Exit Course
Chuyên đề 5: Kỹ thuật và Phương pháp viết báo cáo kiểm toán nội bộ chuẩn IIA

#4. Kỹ thuật viết thông tin cơ bản về đơn vị được kiểm toán, mục tiêu & phạm vi kiểm toán

You don’t have access to this lesson
Please register or sign in to access the course content.
×
×

Basket