Protected: Kiểm Toán Nội Bộ

0 of 7 lessons complete (0%)

Chuyên đề 5: Kỹ thuật và Phương pháp viết báo cáo kiểm toán nội bộ chuẩn IIA

#4. Kỹ thuật viết thông tin cơ bản về đơn vị được kiểm toán, mục tiêu & phạm vi kiểm toán

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

×
×

Basket